Hautojen hoitamattomuuskuulutus Hollolan hautausmailla

Hollolan seurakunnan hautausmailla suoritetaan hoitamatta jääneiden hautojen kuulutus- ja lunastusmenettely. Toimenpiteen seurauksena hoitamatta jääneiden hautojen hautaoikeudet palautuvat seurakunnalle.

Kirkkolain 3 luvun 33 § mukaisesti hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti. Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan, jonka hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kunnostamiseen varataan vuoden määräaika siitä, kun päätös on annettu hautaoikeuden haltijalle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi päättää hautaoikeuden menettämisestä, jollei laiminlyöntiä ole korjattu. Päätöksen tiedoksi antamisesta säädetään Kirkkolain 10 luvun 26 §:ssä.

Prosessi vaatii aikaa useita vuosia ja etenee kirkkolain ja Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti seuraavasti:

 1. Hoitamattomien hautojen toteaminen
  1. Vuonna 2024 suoritetaan hoitamattomuuskatselmukset kaksi kertaa (kesä-heinäkuun vaihteessa ja elo-syyskuun vaihteessa).
  2. Hoitamattomaksi luokitellut haudat kuvataan ja kirjataan järjestelmään.
  3. Hautakiven vaarallisuudesta tiedotetaan vuonna 2024 haudalle asetettavalla tiedotteella ja kirjeitse haudan haltijalle, mikäli osoitetiedot ovat saatavilla
 2. Kirkkoneuvosto antaa kunnostuskehotuksen hoitamattomaksi luokitelluille haudoille (syys-lokakuu)
  1. Kunnostuskehotuksesta tiedotetaan sekä haudalle asetettavalla kuulutuksella että kirjeitse haudan haltijalle, mikäli osoitetiedot ovat saatavilla. Lisäksi kuulutuslista julkaistaan seurakunnan nettisivuilla sekä erikseen määritellyissä alueellisissa lehdissä ja hautausmaiden ilmoitustauluilla.
 3.  Päätös hoitamattomien hautojen palauttamisesta seurakunnalle.
  1. Vuonna 2025 suoritetaan katselmus kolme kertaa, jolloin viimeisimmän (syys-lokakuu) mukaan laaditaan listaus niistä haudoista, joita ei ole vuoden määräaikaan mennessä kunnostettu.
  2. Kirkkoneuvosto tekee päätöksen hoitamattomaksi luokiteltujen hautojen palauttamisesta seurakunnalle.
  3. Haudan palautumisesta seurakunnalle tiedotetaan sekä haudalle asetettavalla kuulutuksella että kirjeitse haudan haltijalle, mikäli osoitetiedot ovat saatavilla. Lisäksi kuulutuslista julkaistaan seurakunnan nettisivuilla sekä erikseen määritellyissä alueellisissa lehdissä ja hautausmaiden ilmoitustauluilla.
  4. Omaisille annetaan mahdollisuus siirtää muistomerkki pois kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeus on päättynyt.

 Haudan hoitamattomuuden perusteita on esimerkiksi:  

 • Hauta on ollut selkeästi hoitamatta vähintään kaksi vuotta
 • Haudalla on kaatunut tai vaarallisesti kallellaan oleva hautamuistomerkki
 • Kasveille varatulla istutusalueella tai reunakivien rajaamalla alueella kasvaa runsaasti ja häiritsevästi rikkakasveja ja puiden tai pensaiden taimia
 • Istutettu kasvillisuus on levinnyt sille varatun istutusalueen ulkopuolelle

Katselmukset suoritetaan seurakuntapuutarhurin, hautausmaan vastuuhenkilön ja toisen hautausmaan vastuuhenkilön toimesta. Tällä järjestelyllä varmistetaan hoitamattomuuden kriteeristön johdonmukainen tulkinta jokaisella hautausmaalla.

Vuonna 2023 suoritetun alustavan katselmuksen tuloksena hoitamattomiksi luokiteltavia hautoja oli Hollolan seurakunnan hautausmailla yhteensä 453, joista 53 % sellaisia, joissa haudan haltija on menehtynyt tai ei ole tiedossa. Lisäksi erikseen on listattu vaarallisesti kallellaan olevat hautamuistomerkit, joille on jo annettu suoristuskehotus. Näin ollen hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely käsittää yli 600 hautaa.