Uutislistaukseen

Uusi kiinteistöstrategia hyväksyttiin

Vesikansa

KUVA: Vesikansan seurakuntakoti on luokiteltu säilytettäväksi kiinteistöksi.

Kirkkovaltuusto hyväksyi tiistaina 13.12.2022 Hollolan seurakunnan uuden kiinteistöstrategian vuosille 2023-2027. Kiinteistöstrategia päivitetään neljän vuoden välein.

Hollolan seurakunnan kiinteistöstrategisina haasteina ovat jatkossakin kiinteistö- ja rakennuskannan kasvava korjausvelka sekä kasvavat ylläpito- ja korjauskulut. Samalla seurakunnan toimintaympäristössä väestömäärä pienenee, mikä osaltaan lisää seurakunnan jäsenmäärän supistumista.

Strategian yksi viesti on, että sen toimintaympäristöä koskevien ennusteiden ja kokonaislaskelmien valossa seurakunnalla on tarve pienentää sen omistuksessa olevien neliöiden määrää.

Siinä kuitenkin korostetaan, että tilojen vähentäminen ei tarkoita toiminnan supistamista. Strategia arvioi tulevaisuutta siten, että omien kokoontumistilojen tarve vähenee ja seurakuntalaisten kohtaaminen tapahtuu enenevässä määrin siellä, missä ihmiset muutenkin ovat. Keskiössä on tilojen yhteiskäytön vahvistuminen.

Strategian kokonaistavoitteena on terveet, hyvän sisäilman omaavat, käyttäjilleen turvalliset tilat ja vallitseviin olosuhteisiin tyytyväiset tilojen käyttäjät.

Strategian muista osa-alueista maaomaisuus pidetään pääsääntöisesti omassa omistuksessa. Metsäkiinteistöt kuuluvat kiinteistöstrategiaan lähinnä sijoitusomaisuutena. Metsäalueista on laadittu erilliset metsänhoitosuunnitelmat.

Vision keskiössä avoimuus ja aktiivisuus

Strategiassa on asetettu visio seurakunnan tulevaisuuden tiloista. Visio on, että avoimissa seurakunnan tiloissa toimivat aktiiviset seurakuntalaiset.

Toiminnallisena tavoitteena on, että seurakunnan tilat olisivat yhteistyössä kehitetty kaikille avoimiksi omaehtoiseen hiljentymiseen ja vapaaehtoistoiminnan tarpeisiin.

Kulttuuriperintötavoitteena on puolestaan se, että rakennusten käytön, hoidon ja niihin mahdollisesti tehtävien muutosten tulee pohjautua kattavaan tietoon kohteen koko historiasta ja säilyttämistavoitteista.

Kustannustehokkuustavoitteeksi seurakunta on asettanut sen, että kiinteistöjä kehitetään aktiivisesti, ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti koko kiinteistöjen elinkaaren ajan.

Tavoitteiden toteutumista seurataan tilivuosittain toimintakertomuksessa.

Seurakuntakoteja ja leirikeskuksia kehitetään

Seurakunnan kaikki kiinteistöt on jaettu eri luokkiin: säilytettäviin, kehitettäviin ja luovuttaviin.  Luokittelu perustuu seurakunnan kiinteistöjen ja tilojen omistukselle, käytölle ja kehittämiselle asetettuihin strategisiin tavoitteisiin.

Säilytettävien kiinteistöjen ja tilojen ryhmään kuuluvat uudessa strategiassa ne toiminnalliset tilat, jotka ovat seurakunnan perustehtävän kannalta välttämättömiä. Sellaisia ovat kirkot, kappelit ja kellotapulit ja osa seurakuntakodeista, esimerkiksi Vesikansan seurakuntakoti. Säilytettävät kiinteistöt, rakennukset ja tilat pidetään käytön kannalta hyvässä kunnossa ja ne ovat terveet ja käyttäjilleen turvalliset.

Kehitettäviin kiinteistöihin, rakennuksiin ja tiloihin kuuluvat strategiassa ne kiinteistöt ja tilat, joiden nykyinen käytettävyys, kunto tai käyttöaste edellyttävät tilojen kehittämistä. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne kiinteistöt ja rakennukset, joiden käyttötarkoitusmuutos on ajankohtainen. Edellä mainittuihin rakennuksiin kuuluvat mm. Padasjoen ja Kärkölän seurakuntatalot, Padasjoen, Kärkölän ja Hollolan Parinpellon leirikeskukset sekä Hollolan Vanha pappila.

Seurakunnan rakennukset sijaitsevat usein keskeisillä paikoilla, jolloin kaavamuutoksilla maa-alueen arvoa voidaan nostaa sekä kehittää kaavaa erimerkiksi palveluasumista suosivaksi.

Luovutettavien lista lyhentyi

Luovutettavien luokkaan kuuluvat pääsääntöisesti kohteet, joiden kohdalla toteutuu yksi tai useampi seuraavista asioista: nykyinen käyttötarve tulee muuttumaan tai loppumaan, tilalle tullaan rakentamaan korvaavat tilat, käyttökulut ovat korkeat suhteessa toimintaan, kohteessa on lähitulevaisuudessa tiedossa korjaustarve, jonka kustannukset ovat huomattavat, sijoituskohteessa ei saavuteta asetettua tuottotavoitetta, kiinteistön asemakaava tulee muuttumaan tai lähialueella on vuokrattavissa oleva vastaava tila.

Lista nykyisistä tiloista, joista seurakunta on valmis luopumaan, on aiempaan strategiaan nähden lyhyt. Jäljellä ovat Hämeenkosken Leirimaja, Padasjoen pappila rakennuksineen, Hollolan kuntakeskuksen Missiokammari ja Mesta sekä Kärkölän Aurinkokulma.

Luovutettavaa kohdetta hoidetaan turvallisuuden ja terveellisyyden osalta normaalisti niin kauan kuin se on tavanomaisessa käytössä. 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisia korjauksia voidaan viivyttää suunnitelmallisesti eikä investointeja tehdä. Tällaiset kohteet ns. käytetään loppuun.

Sen sijaan säilytettävälle rakennuskannalle valitaan työkalut pitkän tähtäimen suunnitteluun, jossa tavoitteena on korjausvelan lyhentäminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä hyvän sisäilman luominen. (JS)

Lue lisää: Hollolan seurakunnan kiinteistöstrategia 2023-2027 (PDF) 

 

14.12.2022 12.41