Uutislistaukseen

Kuhmoisten Papinsaaren siunauskappelin remontti alkaa helmikuussa

Museokappeli

Remontin aikana siunaukset toimitetaan Kuhmoisten kirkossa ja kuvan museokappelissa.

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin remontin urakkasopimus on nyt allekirjoitettu.

Kap­pe­lin jul­ki­si­vu­jen be­to­ni­ra­ken­tei­den sekä ma­ta­lien osien ve­si­kat­to­jen kor­jaus­työn hin­ta on 975 000 eu­roa. Re­mon­tin yh­tey­des­sä uu­si­taan myös ta­lo­tek­niik­ka, läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä, Tuo­ne­lan vir­ran va­lai­si­met sekä en­ti­söi­dään jul­ki­si­vua kau­nis­ta­va Jaak­ko So­mer­sa­lon suun­nit­te­le­ma la­si­mo­sai­ik­ki­te­os. Tuonela virta on vesiallas, jonka yli vainajat siirretään kappelista hautausmaalle.

Kor­jaus­töi­den ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sik­si on ar­vi­oi­tu 1,5 mil­joo­naa eu­roa.

Seurakunnan kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon urakoitsijalta saaman tiedon mukaan betonirakenteiden ja rakennuksen matalien osien vesikattojen remontti alkaa viikolla 6 (8.2.2021 alkaen). Sopimuksen mukaan urakka kestää 31.10.2021 asti. Urakka tehdään alkuperäisistä kaavailuista poiketen yhdessä erässä.

Seuraavassa vaiheessa vuonna 2022 vuorossa on itäjulkisivussa olevan lasimosaiikkiteoksen restaurointi, maalämpöön siirtyminen sekä LVIS-korjauksia.

Remontin aikana siunauskappelin toiminnot siirretään viereiseen, vuonna 1930 valmistuneeseen siunauskappeliin, joka on toiminut viime ajat museona. Museokappelin alakerrassa olevaa vainajien säilytyspaikkana pidettyä kellaria kunnostetaan käyttöön siten, että se olisi toimintakunnossa viikon 6 aikana. Museokappeliin ollaan tekemässä myös lisää istuinpenkkejä väliaikaiskäytön tilaisuuksia varten, ja ne ovat käytössä viikon 6 alusta.

Kappelin remontin urakoitsijana toimii rappaustekniikka Laurell Oy, pääsuunnittelijana arkkitehti Mikko Suominen ja rakennustöitä valvoo A-insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Antti Toivonen.

15.1.2021 12.43